http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1983329-مديريت+رفتار+سازماني+182+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1970729-پاورپوینت+بازاريابي+و+مديريت+بازار+271+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1970709-پاورپوینت+مديريت+فناوري+242+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1970696-پاورپوینت+اصول+مديريت+و+تئوري+سازمان+223+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1970679-پاورپوینت+اقتصاد+کلان+283+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1964440-پاورپوینت+مونتاژمکانیکی++269+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1964438-پاورپوینت+حسابداري+ميانه+دو+393اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1964436-پاورپوینت+حسابداري+ميانه+يك+404+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1964434-پاورپوینت+آناليز+رياضي++دو+377+اسلایدرشته+ریاضی+و+آمار.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1964432-پاورپوینت+شیمی+فیزیک++یک++245+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959379-پاورپوینت+باغبانی+عمومی+270+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959375-پاورپوینت+گلستان+سعدي+177+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959371-پاورپوینت+اصول++بودجه+دولتی+++189+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959367-پاورپوینت+آبهای+زير+زمينی+255+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959365-پاورپوینت+مدیریت+عمومی+219++اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959363-پاورپوینت+اصول+و+مبانی+آموزش+و+پرورش218+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959362-پاورپوینت+اصول+کامپیوتر+دو+410+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959355-پاورپوینت+مبانی+ژئوشیمی++325+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959350-پاورپوینت+درس+تاریخ+تحول+دولت+در+اسلام+238+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959240-پاورپوینت+اصول+کامپیوتر+یک+410+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1959216-پاورپوینت+درس+طراحی+الگوریتم+ها+با+شبه+کد+های+c+__+249+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958653-پاورپوینت+كتا+ب+شيمي+عمومي+دو+ترجمه+دكتراعظم+رحيميب+238+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958652-پاورپوینت+شيمي+عمومي++یک+341+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958651-پاورپوینت+فیزیک+پایه+++رشته+فیزیک++کتاب+مرجع+فیزیک+جلد+سومدیوید+هالیدی+و+رابرت+رزنیک351++اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958650-پاورپوینت+فیزیک+پایه++یک+344+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958644-پاورپوینت+روش+عناصر+محدود+343+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958640-پاورپوینت+فرخي+سيستاني+و+كسايي+مروزي+++239+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958639-پاورپوینت+مديريت+مالي+دو+613+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958637-پاورپوینت+مديريت+مالي+یک+306+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958545-پاورپوینت+اصول+حسابداری++سه+244+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958544-پاورپوینت+اصول+حسابداري+دو+404+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958540-پاورپوینت+اصول+حسابداری++یک+418+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1958533-پاورپوینت+نظریه+های+برنامه+درسی+162+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1957876-پاورپوینت+فیزیولوژی+ورزشی+دو+++210+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1957870-پاورپوینت+مقدمات+تكنولوژی+آموزشی218+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1957412-پاورپوینت+ارزيابي+کار+و+زمان+253+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1957411-پاورپوینت+کارگاه+اتومکانیک150+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1957409-پاورپوینت+روشهای+ارزشیابی+آموزشی+241+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1957283-پاورپوینت+بیماری+های+دستگاه+گوارش+362+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956934-پاورپوینت+اندازه+گيري+وسنجش+در+علوم+تربيتي+315+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956930-پاورپوینت+روانشناسی+تربیتی++294+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956928-پاورپوینت+مديريت+مهندسي+271+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956722-پاورپوینت+ژئو+مورفولوژی+دینامیک+211+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956693-پاورپوینت+مدارهاي+منطقي+ديجيتال+250+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956684-پاورپوینت+الکتروشیمی+صنعتی+196+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956677-پاورپوینت+جامعه+شناسي+خانواده+230+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956676-پاورپوینت+آشنايي+با+ادبيات+معاصر+ايران+2+نثر+161+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956675-پاورپوینت+ادبیات+معاصر+1+نظم+++++++++++++159+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956671-پاورپوینت+حقوق+تجارت260اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956323-پاورپوینت+معاني+و+بيان+2+بيان+168+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956320-پاورپوینت+معاني+و+بيان+1+معاني++195+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956309-پاورپوینت+روانشناسی+رشد+دو+139اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1956306-پاورپوینت+روانشناسی+رشد+یک+187اسلاید+مولف+دکتر+علی+اکبر+شعاری+نژاد.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1955937-پاورپوینت+بوستان+سعدی+158+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1955935-پاورپوینت+گیاه+شناسی+یک+250+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1937395-پروژه+انواع+سقف+ها+169+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1937376-کاربرد+کامپیوتر+در+اقتصاد+کشاورزی+237+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1937369-کارگاه+بدنه+سیلندر+150+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1926800-پاورپوینت+نظریه+زبانها+و+ماشینها+225+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1926797-پاورپوینت+درس+عروض+و+قافيه+81+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1926784-پاورپوینت+درس+«اصول+محاسبات+شيمي+صنعتي»++239+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1926782-پاورپوینت+اصول+ترويج+و+آموزش+كشاورزی+171+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1926780-پاورپوینت+زبانهای+ماشين+و+برنامه+سازی+سيستم+346+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925703-پاورپوینت+برنامه+سازی+پیشرفته+273+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925700-پاورپوینت+حسابداري+پيشرفته++دو+312+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925699-پاورپوینت+حسابداری+پیشرفته++366+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925094-پاورپوینت+الکل+ها+64+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925088-پاورپوینت+تاريخ+مصر+باستان+20+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925086-پاورپوینت+آلدئیدها+و+کتونها+30+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925085-پاورپوینت+مدیریت+خطر+53+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925082-پاورپوینت+حسابرسی+دو+299+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925080-پاورپوینت+خلاصه+حسابرسی+یک+282+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925078-پاورپوینت+مديريت+تطبيقي+365+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1925077-پاورپوینت+مبانی+اقتصاد+مهندسی+ارزيابی+اقتصادی+پروژه+ها+فصول+نهم+تا+دوازدهم+39+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1924928-پاورپوینت+هوش+مصنوعي+360+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1924129-پاورپوینت+آموزش+وپرورش+تطبيقي+308+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1924116-پاورپوینت+فيزيك+نجوم+مقدماتي+327+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1924111-پاورپوینت+مباحث+نوین+در+شیمی+آلی++سنتز+ترکیبات+نا+متقارن+160+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1923148-پاورپوینت+شیمی+تجزیه+دو+187+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1923127-پاورپوینت+شیمی+تجزیه+یک+247.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1923101-پاورپوینت+گرامر+عربی+سه+224اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1923086-پاورپوینت+گرامر+عربی+دو217+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1923077-پاورپوینت+گرامر+عربی+یک+146+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1913028-پاورپوینت+توسعه+اقتصادی+و+برنامه+ریزی++307+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1860104-پاورپوینت+مهندسي+عوامل+انساني+290+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1838543-پاورپوینت+تاريخ+ايران+ايلاميها+وآريايها+تا+پايان+دوره+هخامنشي+274+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1838483-پاورپوینت+دوره+آموزش+بتن++82+اسلاید+طرح+اختلاط+بتن+به+روش+ACI.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1838452-پاورپوینت+آمار+و+احتمالات+مهندسي+190+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1781327-پاورپوینت+آمار+و+کاربرد+آن+در+مدیریت+یک+307+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1781104-پاورپوینت+حسابداری+صنعتی+++3++178+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1781090-پاورپوینت+شیمی+سبزو+حلالهای+اتکتیک+29+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1733519-پاورپوینت+رسوب+سختی+آلیاژهای+آلومینیوم+–+پیرسختی+27+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1720677-پاورپوینت+پرستاری+بیماری+های+قلب+و+عروق+159+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1720477-پاورپوینت+معرفی+مصالح+جدید+در+صنعت+ساختمان+273+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1720466-پاورپوینت+کامل+و+جامع+با+عنوان+دوره+آموزش+شناخت+مواد+شیمیایی+و+خطرات+آنها+در+72+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1661162-پاورپوینت+یکپارچه+سازی+دولت+الکترونیک+با+رایانش+ابری+35+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1661143-پاورپوینت+پوکایوکه+یا+خطاناپذیر+سازی+30+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1661130-پاورپوینت+بتن+سبک+23+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1661126-پاورپوینت+سیستم+تعیین+موقعیت+جهانی+جی+پی+اس+46+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1660945-پاورپوینت+فرایندهای+تصفیه+آب+و+فاضلاب++124+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1583020-پاورپوینت+هفت+روش+کنترل+کیفیت+62+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1582665-پاورپوینت+کفپوش+ها+43+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1438778-پاورپوینت+آموزش+هندبال+200+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1438715-پاورپوینت+روانشناسی+تربیتی+79+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1434752-پاورپوینت+جنگ+نرم+مباني،+ابزارها،+شگردها+و+راه‌هاي+مقابله+90+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1434631-پاورپوینت+بحران+اقتصاد+جهانی+21+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1434577-پاورپوینت+دستور+زبان+فارسی+103+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1432964-پاورپوینت+کرم+خوشه+خوار+انگور33+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1431932-پاورپوینت+پرورش+قارچ+های+خوراکی+101+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1420219-پاورپوینت+استراتژی+بازاریابی+و+فروش+در+شرایط+بحران+54+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1420165-پاورپوینت+انبار+داده+81+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1420112-پاورپوینت+مديريت+استراتژيك+صنعتي+19+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1420032-پاورپوینت+انواع+سنسورهای+صنعتی+43+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1419956-پاورپوینت+سنسورهای+بدون+تماس+21+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1419772-پاورپوینت+میکروکنترلر+51+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1402709-پاورپوینت+پروتکل++اس+اس+ال+32+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1398448-پاورپوینت+فناوری+اطلاعات+در+کاربردهای+امنیتی+پلیس+21+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1398349-پاورپوینت+نمودار+تعادلی+آهن+وكربن++36+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-1398074-پاورپوینت+انرژی+زمین+گرمایی+33+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-955428-پاورپوینت+کامل+و+جامع+با+عنوان+درس+مدیریت+مهندسی+در+267+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-866682-پاورپوینت+رابطه+بین+شیوه+های+تامین+مالی+و+درصد+تغییرات+و+فرایند+سرمایه+15+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-866630-پاورپوینت+بررسی+تطبیقی+مفاهیم+حسابداری++واحدهای+انتفاعی+و+دولتی+24+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-822112-پاورپوینت+حسابداری+سیاسی+26+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-816605-پاورپوینت+کربنیلاسیون+آلکن+با+جایگزینی++کربونیل+31+صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-798566-پاورپوینت+بررسی+بورس+اوراق+بهادار+تهران+از+دريچه+ورود+شرکت‌ها+به+بورسهای+منطقه+ای+و+بين+المللی+26+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-798483-پاورپوینت+بررسی+موارد+خاص+درحسابداری،+حسابداری+اسلامی+39+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791383-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+13حسابداري+مخارج+تامين+مالي13+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791281-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+12افشاي+اطلاعات+در+خصوص+اشخاص+وابسته+17+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791222-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+11حسابداري+داراييهاي+ثابت+مشهود38+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791186-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+10حسابداري+کمکهاي+بلاعوض+دولت+24+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791164-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+9حسابداري+پيمانهاي+بلند+مدت+44+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791097-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+8حسابداري+موجودي+مواد+و+کالا+24+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-791067-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+7حسابداري+مخارج+تحقيق+و+توسعه+14+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-786499-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+6گزارش+عملکرد+مالي+++صورت+سود+و+زيان+و+صورت+سود+و+زيان+جامع+30اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-786480-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+5++حسابداري+رويدادهاي+بعد+از+تاريخ+ترازنامه++11+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-786414-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+4حسابداري+پيشامدهاي+احتمالي13+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-786392-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+3درآمد+عملياتي+42+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-786312-پاورپوینت+استاندارد+حسابداری+شماره+2+صورت+جريان+وجوه+نقد46+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-786277-پاورپوینت+استاندارد+حسابداري+شماره+1نحوه+ارائه+صورتهاي+مالي33+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-784299-پاورپوینت+ژنراتور+القايي+124+صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-784258-پاورپوینت+ماليه+عمومی+و+خط+مشی+دولت+ها+دکتر+جمشید+پژویان+191+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-784257-پاورپوینت+مباحث+جاری+در+حسابداری+دکتر+حسین+کرباسی+یزدی+205+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-783874-پاورپوینت+استخراج+فاز+جامد+ادغام+شده+با+میکرو+استخراج+مایع_مایع+پخشی+برای+تعیین++تعدادی+از+یون+های+فلزی+عناصر+سنگین+در+نمونه+های+آ.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-783849-خلاصه+فصل+هشتم+درس+تئوری+حسابداری+دکترشباهنگ+8+صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-783836-پاورپوینت+مهندسی+ارزش+31+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-783753-پاورپوینت+زبان+مصنوعی+11+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-783043-پاورپوینت+طيف+سنجي+رزونانس+مغناطيسي+هسته+اي+306+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-781135-پاورپوینت+گوگردزدایی+از+نفت+سفید+60اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-781075-اعتبارات+اسنادی+و+قوانین+اینکو+ترمز22+صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-781058-پاورپوینت+تکنولوژی+فیبر+نوری+++++++++Fiber+Optic++++++33+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-780998-پاورپوینت+استانداردهای+گزارشگری+نوین+مالی+بین‌المللی++IFRS+38+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-778747-پاورپوینت+روانشناسی+رنگ+ها+27+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-778629-پاورپوینت+امضای+الکتریکی+20اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-778590-پروژه+آمارتآثیر+رایانه+بر+یادگیری+دانش+آموزان+50صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-778517-پاورپوینت+معرفی،روشهای+سنتزو+کاربردهای+NANO+Sio2وNANO+Tio258++اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-777545-پاورپوینت+علوم+و+فناوری+نانو35+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-777495-پاورپوینت+حسابداری+زیست+محیطی+واجتماعی++32+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-777460-پاورپوینت+اعتبارات+اسنادی+و+قوانین+اینکوترمز+31+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-777419-پاورپوینت+زبان+قابل+گسترش+گزارشگري+مالي++XBRL++56+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-777380-حسابداری+منابع+انسانی+38+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773983-NFCارتباط+میدان+نزدیک+20اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773930-وایمکس+39+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773754-سيستم+مديريت+امنيت+اطلاعاتISMS++80+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773686-آموزش+کار+با+مایکروسافت+آفیس+اکسل++18+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773678-علوم+تجربی+دوم+راهنمایی+109+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773671-نانو+کامپوزیت+ها+68+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773223-حسابداری+صنعتی+27+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773203-تجهیزات+مشخصه+یابی+مواد+نانو+ساختار+52اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773198-پروژه+آمار+تاثیر+موسیقی+بر+یادگیری+53صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773191-الکترونیک+صنعتی+61+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773180-سرمایه+فکری+60+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773167-حاکمیت+شرکتی+23+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773135-بررسی+مسائل+خاص+در+حسابداری++.فصل+اول++حسابداری+مالیات+بر+ارزش+افزوده+210+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773102-آموزش+وبلاگ+نویسی++18+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773090-آموزش+کار+با+مایکروسافت+آفیس+ورد+25+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773051-آزمایشگاه+شیمی+آلی+یک+157+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-773016-پروژه++آماربررسی+تاثیر+مقدار+درآمد+افراد+بر+میزان+رضایتمندی+از+زندگی13+صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-772940-آشنائی+با+مدل+ها+وکاربردهای+بودجه+بندی+نوین46+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-772611-حسابداری+ملی+46+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-769562-تولید+نانو+پودر+به+روش+پاشش+حرارتی++38+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-769552-سیستم+های+خنک+کننده+خودرو++20+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-767780-ویروس+های+کامپیوتری+34+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-767749-محافظه+کاری+در+حسابداری+و+حاکمیت+شرکتی++21صفحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-767741-آبکاری+18+اسلاید.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/prod-766335-خطرات+زیست+محیطی+و+سلامت+لامپ+های+کم+مصرف+3+صغحه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110126-حسابداری.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110129-فنی+مهندسی.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110131-علوم+پایه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110132-علوم+تجربی.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110133-دبستان+و+راهنمایی.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110134-کامپیوتر.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110135-کارآموزی+و+پروژه.html monthly http://pazhohane.sellfile.ir/cat-110136-عمومی.html monthly